001 ALV 7 april 2016 Begroting 2016 & Financieel verslag 2015 v.s. Statuten Art.9 pt. 3

Beeld/geluidsopnamen ALV 's 2007 t/m 2016

 

STATUTENWIJZIGING, d.d. 29 mei 2008

Artikel 9

1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
2. Het bestuur is, slechts met voorafgaande goedkeuring van de algemene --ledenvergadering,
bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging , vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging
zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich vooreen derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van eenander verbindt.
3. Voor uitgaven voor het verwerven van eigendommen, die een bedrag van -
vijfhonderd euro (€ 500,00) per rekening te boven gaan, is voorafgaande--toestemming
van de algemene ledenvergadering vereist.

 

001 ALV 7 april 2016 Begroting 2016 & Financieel verslag 2015 v.s. Statuten Art.9 pt. 3

001 ALV 7 april 2016 Begroting 2016 & Financieel verslag 2015 v.s. Statuten Art.9 pt. 3
002 ALV 7 april 2016 Uitspraken (waarvan sommige schandalig) door bestuursleden en aanwezige leden.